Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Hvordan gjennomføres vårt arbeide med bærekraft og åpenhet, inkludert grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, dyrevelferd, samfunn og miljø opp?


Styre og ledelse har det overordnede ansvaret for selskapets bærekrafts mål.

Det gjennomføres årlig opplæring i og bevisstgjøring om våre bærekrafts retningslinjer.

Gjennom interne KPI’er, interne klimamålinger, leverandørbesøk og avtaler med våre forretningsforbindelser følges og måles tiltakene opp. Dette gjelder internt, så vel som hos våre produsenter. Vi gjennomfører risikoanalyser hvor målet er å avdekke og prioritere sterkest de risikoområdene vi anser som mest utsatte, slik at vi er spesielt aktsomme på disse feltene.


Hvordan følges vår åpenhets og bærekrafts arbeide opp i styre og ledelse?

Lovpålagte og egne forpliktelser og interne retningslinjer er forankret i Styret. Mål og hvordan vi skal komme dit er en del av selskapets strategi som utarbeides av styret og ledelse i samarbeide. Hvert år går styret gjennom arbeidet som gjøres innen disse feltene.

Minimumskriteriene vi har satt (foreløpig) ovenfor våre leverandørforbindelser:


- Leverandøravtalens krav til menneskerettigheter, lønns og arbeidsvilkår samfunns og bærekraft må være innført eller akseptere å bli innført.

- Besøk på arbeidsplass (produksjonssted) må kunne gjennomføres av våre agenter og rapport vedr de forhold leverandør avtalen beskriver må rapporteres.

- Leverandøren gir oss og våre agenter tilgang til sine produksjonsanlegg inkl sanitærfasiliteter og kantine.

- Produksjonsprosessene må ikke ha vesentlig skadelige miljøeffekter.

- Leverandøren forplikter seg til å gi oss nødvendig informasjon om råvarematerialer og underleverandører, fortrinnsvis med nødvendige sertifikater der dette kreves.

- Leverandøren betaler sine arbeidere minimum minstelønnen som gjelder i landet produksjonen foregår i.

- Leverandøren garanterer at det ikke foregår barnearbeid i bedriften

- Leverandøren holder en åpen og god dialog dersom avvik oppdages og viser forbedring over tid.

- Arbeiderne må benytte nødvendig verneutstyr

- Leverandøren har en arbeiderkomite eller minimum en arbeider representant som har direkte kontakt med ledelsen hva angår arbeidernes rettigheter.


Oppfølging av leverandørevalueringen

Vi har etablert kontrollrutiner og et rapporteringssystem som overvåker våre leverandører og vi er i ferd med å utvikle et system for måling av resultatene og utviklingen over tid for å sikre at arbeidet gir positive effekter.

Vi følger opp gjennom å evaluere leverandøren ved hvert besøk. Dette gjennomføres av våre egne ansatte og våre agenter minimum 1 gang pr år. Ofte kommer også leverandørene på besøk til oss.

I etterkant utfylles et evalueringsskjema som loggfører resultatene som framkommer under besøket.

En gang i året evaluerer leder for sortiment/kategoriavdelingen og daglig leder rapportene i samråd med lokale agenter. Her blir behov for tiltak vurdert.

I etterkant gjennomfører våre lokale agenter møter med de leverandørene som ikke oppfyller kravene og sammen utarbeider handlingsplaner.


Status så langt

HC er kun i startfasen av sitt arbeide med å bidra til å forbedre menneskerettigheter, lønns og arbeidsvilkår, miljø og bærekraft

Vi ser at ved å sette søkelys på dette får vi et betydelig engasjement og bevissthet internt i bedriften. Vi begynner også å få forståelse for kravene og bakgrunnen for disse, hos våre produsenter. Mange av disse er små produsenter med lite fokus på f. eksempel verneutstyr og miljøpåvirkning. Det er derfor et godt stykke arbeide som gjenstår. Det at vi nå legger frem våre forventninger før vi inngår leverandøravtalene er imidlertid med på å sette et større press på disse leverandørene.

Risikoanalyse

Her er målet å påse og påvirke at grunnleggende menneskerettigheter, lønns og arbeidsforhold og miljøet respekteres og våre minimumskrav etterleves hos våre leverandører og produsenter.


Dette er et omfattende arbeide hvor det er viktig å analysere hvor risikoen for at dette ikke er på et akseptabelt nivå er størst. Dette avhenger av flere faktorer som tjenestens art, hvilken region den foregår i, og for våre vareleverandører, - hva slags produkter det gjelder.


Selskapet har gått igjennom sine vare-, og tjenesteytende leverandører og har avdekket 4 områder det er gjort spesielle aktsomhetsvurderinger rundt.


Dette er områdene logistikk, rengjøring, vareleverandører og produktene vi selger.

Både innen logistikk og i rengjøringsbransjen er det historisk forekommet uverdige og skadelige arbeidsforhold og det vurderes som en stor risiko for at brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold fremdeles kan inntreffe.


Transport/logistikk.

Home & Cottage benytter i hovedsak 3 logistikkveier. Den ene er fra vårt sentrallager og ut til butikkene og sluttkunder. I dette benytter vi Bring som transportør og her ansees risikoen for minimal.

Når det gjelder transport av varer fra produsenter til vårt sentrallager deles dette i sjøfrakt fra Østen og vogntog-leveranser fra Øst-Europa.


Sjøfrakt gjennomføres av DSV og risikoen her ansees som minimal. DSV har satt høye krav til egen forretningspraksis forankret i 10 prinsipper, ut fra FN’s «UN’s Global Compact» innen områdene miljø, klima, forretningsetikk, og ansatte , samt deres samfunnsansvar. Samfunnsansvaret er styrt og forankret gjennom deres ISO 26000 sertifisering.


Risikoen anses derimot betydelig for vogntransport fra Øst-Europa som administreres av våre produsenter og ikke direkte av oss.


I 2022 ble det utarbeidet nye regler for transport internt i EU, kalt EU’s mobilitetspakke. Denne sikrer at sjåfører vil få tilstrekkelige rettigheter og inneholder bestemmelser om ansattes minstelønn, og etter hvert andre rettigheter som organisasjonsfrihet, overnattingsregler, kjøre og hviletidsbestemmelser og transportørene vil etter hvert få pålegg om å installere «smart fartsskriver versjon 2,0»


Home & Cottage er i ferd med å pålegge alle våre produsenter å følge EU’s mobilitetspakke ved transport av vare til H&C. Når det gjelder renhold gjennomføres dette i våre butikker av eget personale. På vårt hovedkontor benyttes selskapet Living Clean Renhold A/S. Home & Cottage har i sin avtale krav om organisasjonsfrihet, minstelønn og overtidsbetaling.


Et annet og mer uoversiktlig område der det er risiko for at miljøpåvirkning, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke etterleves i henhold til lokale lover og regler og det er rom for betydelige forbedringer, er produksjonsstedene hvor Home & Cottage sine varer blir produsert.


Home & Cottages varer produseres i første rekke i Kina, India og innen EU i Europa. I tillegg produseres enkelte varer i Vietnam, Pakistan og Indonesia.


I en risikoanalyse har vi vurdert risikoen ut fra geografi og kommet frem til at risikoen er høyest i Pakistan, India, Vietnam og Indonesia mens den er moderat i Kina og innenfor EU.


For å fjerne eller redusere mulighetene for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold foretas kontinuerlige kontroller og aktsomhetsvurderinger av våre produsenter. Gjennom samarbeidsavtalene med hver enkelt leverandør og våre lokale agenter stiller vi tydelige forventninger og krav.


Alle våre produkter har en miljøpåvirkning. De er derfor gjenstand for aktsomhetsvurderinger og en viktig del av arbeidet med å redusere vår negative miljøpåvirkning.


Oversikt over områdene selskapet har evaluert og konkludert med at det er en høy risiko med i forbindelse med selskapets varepakke:

Produktgrupper med spesiell risiko:

- pels

- Tekstiler

- Duftlys og stearinlys

- Treprodukter


Tiltak er å spesifisere at det ikke kan benyttes forbudte og helseskadelige stoffer i produksjon og innfarging, Vi tilbyr miljøvennlige alternativer til forbruker, bl a av stearinlys hvor vi har kuttet all bruk av palmeolje og tilbyr vedlikeholdsprodukter uten PFAS tilsetninger. Vi tar ansvarlige valg av produsenter og leverandører av pels som har dokumentert kontroll på dyrevelferd og vi sørger for at tre produkter ikke blir produsert av materialer fra for eksempel regnskog, men er lovlig hugget.Produksjon med spesielt høy risiko for å påvirke HMS og miljø negativt:

Kjemikalier som brukes i produksjonen


Risikoen omfatter:

·  Helserisikoer

·  Miljøpåvirkning

·  Vannkvalitet


Tiltak her er å påse at det ikke benyttes helsefarlige og forbudte stoffer i produksjon og innfargingen.


Materiale og overflatebehandlinger


Risikoen omfatter:

·  Miljøpåvirkning

·  Utslipp

·  Avfall

·  Materialvalg


Tiltak: Sørge for i minst mulig grad å benytte miljøskadelige overflatebehandlinger i produksjonen samt å ikke selge produkter produsert med PFAS kjemikalier. Vi tilbyr også et alternativ til PFAS baserte vedlikeholds impregneringer i butikkene.


Generelt i størst mulig grad benytte resirkulerte og nedbrytbare materialer i produksjonen.


Tekstil rester/avfall


Risikoen omfatter:

·  Miljø

·  Rester/avfall


Tiltak: Utvikle og lage produkter av rester fra basisproduksjonen. I dialog med produsenter påvirke og sørge for at restavfall blir gjenbrukt og ikke kastet.

Påse at restavfall blir behandlet korrekt og resirkulert.


Dyrevelferd.:


Risikoen omfatter:

·  Dyrevelferd

·  Materialvalg


Tiltak: Sørge for at pels blir kjøpt fra regioner hvor dyrevelferd er prioritert og kulturelt forankret samt sørge for at avliving foregår etter nødvendige etiske standarder. Vi vil fra 2024 kun benytte pels produsert i Norge og Færøyene.

Arbeideres organisasjonsmuligheter og organisasjonsrettigheter


Risikoen omfatter:

·  Organisasjonsfrihet.

·  Felles lønnsforhandlinger


Tiltak: Sørge for at våre produsenter har en organisasjonsfrihet eller minimum en annen form for direktekontakt med ledelsen.


Sporbarhet i leverandørkjeden


Risikoen omfatter:

·  Tvangsarbeide

·  Barnearbeide

·  Diskriminering

·  Helse, miljø og sikkerhet

·  Lønninger

·  Arbeidstider

·  Fast ansettelser

·  Korrupsjon

·  Sanksjoner

·  Avfall


Våre krav her er nedfelt i vår samarbeidsavtale som alle leverandører vi samarbeider med må akseptere. Dette inkluderer bl. annet sporbarhet i produksjonskjeden, ansvarlige lønns og arbeidsforhold, inkludert bruk av verneutstyr, barnearbeid, miljøtiltak og en nedfelt rett til å kontrollere produksjonsstedene fysisk.


Lønnsnivå, og overtidsbetaling


Risikoen omfatter:

·  Felles forhandlinger

·  Forhandlingsrett

·  Arbeidstimer

·  Minstelønn


Tiltak her er å gå i dialog med våre produsenter og påvirke deres holdninger. I tillegg sette krav til minstelønn og forhandlingsrett i samarbeidsavtalene. Det er

også en fordel at vi har bygd opp en produsentbase som vi samarbeider med over lang tid og ikke bytter produsenter for ofte.


Emballasje


Risikoen omfatter

·  Miljøpåvirkning

·  Avfall


Valg av materialer, mengden emballasje og vekten på denne samt hvordan vi tar vare på og gjenbruker materialene her hjemme er de viktigste områdene å sette inn tiltak på her.


Dette er en kompleks problemstilling hvor type og mengde emballasje må måles opp mot brekkasje og skader. Målet er å finne det minst skadelige materialet i lavest mulig mengde, men som er tilstrekkelig til å sikre at produktet kommer uskadet frem til våre kunder.


Vi etterstreber minst mulig emballasje, men med nødvendig beskyttelse slik at varene ikke blir skadet under transport og ikke kan brukes.


Vi benytter i minst mulig grad plast og i størst mulig grad ufarget, gjenvinnbar papp med minst mulig fargeprint på emballasjen.


Vi gjenbruker pallene vi får transportert varene på og vi kildesorterer vårt avfall

For hver av de ovennevnte områdene gjøres en risiko vurdering pr land.


Prioritering av de viktigste risiko områdene.

Risiko områdene er mange og komplekse og det krever stor innsats å avdekke, påvirke og endre forholdene på steder som har tradisjoner og historikk langt annerledes enn i vår del av verden.

Vi startet dette arbeidet i 2022 og må ta steg for steg hvert år, sette søkelys på noen områder og så ta de neste. Vi må prioritere hva vi tar fatt i først og har da valgt de områder vi definerer at risikoen er størst for negativ påvirkning.


Målet er klart og tydelig:

Gjennom å evaluere og identifisere risikoen for negativ påvirkning innen områdene arbeidsvilkår, dyrevelferd, samfunn og miljø og forhindre, stoppe eller redusere vår negative påvirkning.


Vi ønsker å bidra til bedre arbeidsvilkår, jevner fordeling av velferd og en mindre forurenset verden.

I dette arbeidet jobber vi også tett med våre agenter i India, Kina og Vietnam. Det er agenter vi har utviklet samarbeidet med gradvis gjennom mange år.


Påvirkningen vil bli målt og effekten evaluert. Vi legger vekt på å ha langvarige og stabile leverandører/produsenter for å skape bedre forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Flertallet av våre leverandører har vi samarbeidet med i mer enn 5 år, og mange helt siden kjedens oppstart i 2009.


Vi har følgende prioriteringer i arbeidet:

De mest fremtredende negative effektene vi oppdager på mennesker og miljø prioriterer vi høyest. Vi har definert dette å være innen følgende to hovedområder:

Produkter og produksjonssteder


Vi må påse at våre produkter ikke produseres med ulovlige, skadelige eller forurensende kjemikalier, og produseres og emballeres i størst mulig grad i resirkulerte og resirkulerbare materialer. Vår aktsomhet for

produksjonsleddet er prioritert etter vår geografiske prioriteringsrekkefølge.

Lønns og arbeidsforhold


Sørge for kontroll av, og krav til produsentene vi kjøper direkte fra, innen områdene HMS, arbeidsvilkår og prioritere dette etter vår geografiske prioriteringsrekkefølge.


Dette betyr ikke at vi ikke bryr oss om, måler og forsøker å forbedre de andre negative effekter av vår virksomhet. Men det sier noe om hva vi prioriterer først og tar mest tak i.


Beskrivelse av våre tiltak så langt for å avdekke, forhindre eller minske den negative påvirkningen vi har på mennesker, samfunn og miljø i produksjonskjeden

Dette handler om å identifisere selskapets og våre leverandørers mulige og faktiske negative påvirkning. Vi må ta tak i de forholdene vi avdekker f eks innen produsentkjeden og benytte våre muligheter til å påvirke for å få fjernet, forhindret eller i hvert fall redusert dette.


Home & Cottage har gjennomført følgende risikoreduserende tiltak i produksjonskjeden:

Overordnet status


·  Alle våre produsenter er forpliktet til å signere og følge våre retningslinjer nedfelt i vår samarbeidsavtale.

·  Intern opplæring av ansatte med ansvar for leverandørkontakt, logistikk og innkjøp er gjennomført og repeteres årlig..

·  Utarbeidelse og innføring av ny leverandøravtale for våre produsenter med innhold som omhandler de ansattes helse, miljø og sikkerhet

inkludert anstendige arbeidsforhold, organisasjonsrett og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

·  Utarbeidet sjekkliste som våre innkjøpere benytter ved besøk på produksjonssteder.

·  Innført ny samarbeidsavtale med våre agenter som pålegger disse uanmeldtefabrikkbesøk med rapporteringsplikt tilbake til Home & Cottage.

·  Ny leverandøravtale med europeiske leverandører er laget og er i ferd med å bli implementert, hvor disse forplikter seg til å følge lokale

arbeidsvilkår og følge EU’s mobilitetspakke ovenfor sine transportører.

·  Avtalene vil suksessivt bli inngått og iverksatt. Målet er at innen utgangen av 2023 skal samtlige agentavtaler og leverandøravtaler være signert og oppfølgingen skal være gjennomført på minimum 25 av alle våre leverandører.


Evaluering av status på hvert produksjonssted

Vi gjennomfører en evaluering av alle våre leverandører hvor vi benytter et evalueringssystem, der vi kartlegger risikoer pr leverandør og definerer forbedringspotensialet – basert på svar fra spørreskjemaer og informasjon fra våre tilsyn. Dette arbeidet er satt i gang i 2023.

Status: Ikke fullført, målet er flyttet til 2023/2024.

Vi har startet evaluering av hver enkelt produsent, basert på tilbakemeldingene fra agentbesøk.

Arbeidet har blitt forsinket fordi våre ansatte har vært forhindret fra

besøk hos våre produsenter som følge av pandemien.

Dette arbeidet er nå gjenopptatt som følge av mindre restriksjoner.


Opplæring / tiltak på fabrikker:

Måler er å bruke resultatene fra produsent evalueringen og start minst én forbedrings- eller opplæringsprosess med minst én leverandør.

Status: Dette arbeidet er satt på hold inntil evalueringssystemet er operativt, og kartleggingen foreligger


Lønnsforhold

Måler er å finne en metode for å få innsyn, dialog og påvirkning på lønnen de

ansatte i våre produksjonsbedrifter oppnår gjennom krav om åpenhet og  avtale om minimum offentlig minstelønn i landet produksjonen foregår i.


Status: Vi har begynt å kartlegge lønnsnivåer sammen med våre agenter. Vi har prioritert India i dette arbeidet da vi anser at risikoen for ikke akseptable lønninger er størst her

For å kommunisere våre forventninger til våre nåværende og potensielle leverandører og forretningspartnere har vi revidert vår leverandøravtale for å inkludere levelige minstelønninger som en del av de etiske retningslinjene.


Organisasjonsfrihet og forhandlingsrett

Målet er at i alle bedrifter hvor HC produserer sine varer skal det være mulighet for å organisere seg i en «workers union» eller i det minste en representant for arbeiderne som har direkte kontakt med ledelsen i selskapet.

Status: Vi har innført disse kravene i vår nye leverandøravtale som er i ferd med å bli implementert


HMS

Målet er at bedriftene vi får produsert våre varer fra, og som transporterer disse til oss, skal ha ordnede arbeidsforhold og samt ha tilgang til, - og benytte, nødvendig verneutstyr.

Status: Dette er nå beskrevet og satt krav om at blir innført i vår leverandøravtale som alle produsenter vi kjøper produkter fra må akseptere og signere på at skal etterleves, europeiske så vel som produsenter i Asia.. De tillater også inspeksjon på fabrikkene inkludert kantine og sanitærrom. Nye agentavtaler pålegger også våre agenter å følge opp dette gjennom besøk på produksjonsstedene.

Materialvalg og miljøtiltak

Målet er at HC’s produksjon i minst mulig grad skal påvirke miljøet.


HC jobber kontinuerlig med å minske miljøbelastningen. Produktene vi selger spiller en stor rolle i våre planer om å redusere vår påvirkning på miljøet. Dette gjøres gjennom fornuftig sourcing hvor materialvalg, forpakning, transport og produktkvalitet er viktige elementer.


Vi arbeider målrettet med å ha mest mulig bærekraftige og fornybare råvarer i våre produkter, samtidig som vi ønsker at våre produkter skal ha så god kvalitet at de får en lang levetid. Det skal være trygt å handle hos oss!

Et av tiltakene er at vi har økt vår bruk av resirkulerte materialer. Ved å gjenbruke disse i nye produkter sparer vi miljøet i betydelig grad.


Målet er å benytte resirkulerte materialer i stadig større grad.

Vi har foreløpig ikke en god statistikk som viser andelen og utviklingen av andelen av dette. Men vi ønsker å få dette på plass i løpet av 20123/2024. Men vi har i mellomtiden fullt fokus på å utvikle produkter hvor vi benytter resirkulert materiale. Som eksempel er alle våre ullputer produsert av resirkulert ull. Vi har også økt vår bruk av resirkulert trevirke i våre møbler.


Vi arbeider også med å ta i bruk mer resirkulerbare materialer der dette er mulig eller hensiktsmessig i produktene vi utvikler.


HC jobber for å redusere og begrense bruken av skadelige kjemikalier både i produksjonsprosessen og i produktene våre. Det er dessverre ikke bare å fjerne alle kjemikalier. Derimot arbeider vi med å begrense og unngå kjemikalier som utgjør en risiko for miljøet, mennesker og dyr.


Du som forbruker skal være trygg på at det ikke er helse- eller miljøskadelige stoffer i produkter du kjøper hos HC. De skal også være trygge å bruke hjemme.


Vi er opptatt av at du skal være helt trygg på at alle produkter vi tilbyr hos oss er trygge og gode kjøp, hvor materialer og produksjonsmetoder foregår på en etisk forsvarlig måte– og belaster miljøet minst mulig

Alle våre håndklær og sengetøy er Øko -Tex merket. Det betyr at de er produsert etter gjeldende «Øko-Tex standard 100», som setter strenge krav og lave grenseverdier for restinnhold av kjemikalier i produktene.


Alle Øko-Tex tekstilene skal ha svært lave verdier eller være fri for kjemikalier og fargestoffer som er skadelige for mennesker.


Hvert produkt /artikkel må registreres og sertifikatet må fornyes hvert år samt at Øko - Tex kan foreta uanmeldte kontroller. Kravene klassifiseres etter hvor kroppsnære de er. Sengetøy/sengesett for voksne produseres i henhold til Øko-Tex standard 100 klasse 2.


Øko-Tex har testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og felles standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling, og etter forbrukers og leverandørers økende fokus på dette.

Sertifikatnummer og navn på testinstitutt må stå på Øko-Tex merkingen for å være gyldig. Denne sporings muligheten er en av prinsippene i sertifiseringssystemet og skal være forbrukers sikkerhet for at produktet er lovlig merket. Alle våre produkter har dette Øko-Tex merket


Vi sier nei til PFAS-kjemikalier

PFAS, eller fluorkarboner, er en gruppe med nesten 5000 skadelige kjemikalier som brukes for å lage vann- og smussavvisende impregneringer på tekstiler. Disse produktene inneholder små nivåer av fluor og det hjelper tekstilet til å holde seg tørt, noe som hjelper mot søl og smuss og derfor kan forlenge levetiden. Dessverre er fluorpartiklene så ekstremt holdbare at de aldri brytes ned i naturen, og blir derfor noen ganger kalt «evig-kjemikalier». I stedet kan de akkumuleres i fettvev hos dyr og mennesker, hvor de i verste fall kan virke hormonforstyrrende.

Til hjemmetekstiler er det andre og bedre impregneringer som gir den samme vannavvisende effekten, og som ikke forårsaker skade på naturen på samme måte som PFAS kan gjøre. De nye impregneringene er basert på fluorfrie metoder som ikke er klassifisert som PBT (vedvarende, bioakkumulerende og giftig) eller vPvB (veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende) slik flere PFAS-stoffer er.


Vi selger også vedlikeholdsprodukter som møbel og tekstilimpregnering i våre butikker. Ingen av disse inneholder PFAS kjemikalier. Vi har i samarbeide med vår leverandør, lansert den første møbelimpregneringen som ikke inneholder PFAS. Denne vannbaserte impregneringen med Silicon og UV filter hindrer vann og smuss, men også bleking fra solen.


Vi unngår PVC

PVC, eller polyvinylklorid, er en type plast som, avhengig av mengden tilsetningsstoffer og myknere, kan være både hard og myk. Vi foretrekker å unngå så mye plast som mulig i våre produkter og i emballasje, men dessverre er dette mer et langsiktig mål. Spesielt på emballasje har vi enda ikke funnet fullgode alternativer .I lamper brukes PVC i kabler. Dette gjøres fordi PVC har en flammehemmende motstand og isolasjonsegenskaper. Det er ingen gode alternativer til PVC i elektronikk ennå, og derfor tillater vi fortsatt bruk av dette i belysningen vi selger. Alle elektriske komponenter så vel som produktene vi selger i vår belysningsavdeling har CE merking. CE merking er en sertifisering som viser at produktet og dets komponenter tilfredsstiller kravene til helse, trygghet og miljø som er satt til disse produktene innenfor EU


Vi har et stort utvalg lys produsert av anerkjente Europeiske produsenter. Broste Copenhagen og Vinding produserer lys i Europa med bruk av fornybare råvarer. Våre lys inneholder ikke palmeolje eller soya. Bruk av palmeolje medfører økt nedhugging av regnskogen, og truer dyremangfoldet i disse områdene.


Vi fører en serie svanemerkede Eco-lys fra Vinding i 100% stearin. Våre parafinlys er også produsert i Europa, og er et alternativ til våre kunder som ønsker en mer kontrollert flamme med varmere glød. Fabrikkene lysene produseres på er underlagt EU`s REACH regulativer, som stiller strenge krav til råvarer og produksjon.


I vårt arbeid med lysavdelingen i Home & Cottage, fokuserer vi på kvalitet og bærekraft. Vi forsøker alltid å velge produkter med råvarer som etterlater minst mulig fotavtrykk for miljøet. Samtidig ønsker vi å tilby deg som forbruker produkter av høy kvalitet, med lang brenntid. Det er viktig for oss at produktet varer så lenge som tiltenkt, på denne måten reduserer vi også overproduksjon og unødvendig avfall.


Vi bruker minimalt med emballering på våre lysprodukter,

Våre duftlys er fri for Sulfater, Palmeolje, Phthalater, Parabener og Pesticider.


HC selger rengjøringsmidler til husholdninger produsert i Europa under merket C Soaps.


Alle C Soaps produkter er veganske og inneholder ikke fosfat, petrokjemikalier, ftalater, SLS, klor, syntetisk parfyme, fargestoffer, parabener, triklosan, MI,BPA, animalske biprodukter, nanopartikler, benzoater, DEA; GMO, eller EDTA

Vaskemidlene fra C Soaps benytter plantebaserte tilsetningsstoffer. Det benyttes ingen råstoffer eller andre stoffer som testes på dyr. Alle råstoffer er uten GMO ingredienser og dette overvåkes gjennom kontroll av The Vegan Society, Naturewatch Trust, BUAV og The world Wildlife Foundation.


Alle dufter fra C Soaps er sertifisert Ecocert, som betyr at det ikke benyttes skadelige sprøytemidler i produktene.

C Soaps har også miljøvennlig emballasje, som flasker laget av resirkulert papp og avispapir som kan komposteres og resirkuleres. C Soaps poser er laget av hdpe og idpe som reduserer bruken av plast med 70% sammenlignet med harde plastflasker.


Våre saueskinn er alle biprodukter fra matproduksjon produsert med sau fra enten Norge, Færøyene, New Sealand eller Australia.


Vi benytter bare råvarer som Ikke benytter mulesing som er en smertefull måte å avluse dyr på.


Emballasje:

Mål: Kildesortering av all emballasje for gjenvinning. Målet er at alt skal gjenvinnes.

Vi ønsker også å redusere bruken av materialer og spesielt bruken av ikke

nedbrytbare materialer i emballasje. Vårt mål er også å gjenbruke alle paller vi mottar

varer på.


Valg av materialer, mengden emballasje og vekten på denne samt hvordan vi tar vare

på og gjenbruker materialene her hjemme er de viktigste områdene å sette inn tiltak

på her.


Vi benytter i minst mulig grad plast og i størst mulig grad ufarget, gjenvinnbar papp med minst mulig fargeprint på emballasjen.


Vi gjenbruker pallene vi får transportert varene på og vi kildesorterer vårt avfall


Levetid på våre produkter:

Levetiden på produktene vi selger har en stor betydning for klimaavtrykket vi etterlater oss. Vi vurderer hele tiden materialbruk og kvalitet opp mot markedets betalingsvillighet for å tilby produkter med så lang levetid som mulig innenfor de prisintervaller kundene er villige til å betale.


Produktenes levetid kan påvirkes av behandlingen de får av våre kunder. Bruker- og vedlikeholds tips ligger på våre nettsider og sendes jevnlig ut til kunder som har kjøpt relevante varer. Viktige reservedeler lagerføres hos oss slik at varene kan repareres i stedet for å kastes.


Sporbarhet:

Mål: Vårt mål er at vi innen 2030 skal ha full sporbarhet på våre produkter og råmaterialene de er produsert av.

Status: Vi har i 2022/2023 forbedret våre rutiner innen produkter produsert av nytt trevirke. Alle våre egenimporterte produkter leveres med trevirke som har dokumentert godkjent hogst og sporbarhet tilbake til hogstfeltet. Vi har leverandøravtaler med alle leverandører av varer som inneholder trevirke hvor dette er et krav.  I tillegg innhentes og lagres denne dokumentasjonen for alle produktene vi selger, produsert av nytt trevirke.

Vi kan spore alle egenimporterte varer, som står for 58% av våre varekjøp, tilbake til produksjonsstedet. Vi har som mål å få oversikt over hvor alle råmaterialene som blir benyttet i produksjonen av våre produkter blir produsert. Dette arbeidet er kun startet opp med trevirket og produksjonen av jern og stål, samt skinn fra levende dyr


Co2 reduksjon:

Vi ønsker å se på tiltak for å redusere CO2 utslippene vi forårsaker basert på vårt mål

om å bli utslippsnøytrale innen 2040, fastsette strategi og iverksette tiltak.


Status: Dette er et komplekst område som vi fortsatt jobber med hvordan vi skal

måle, redusere for til slutt å bli Co2 nøytrale, og strategien er ennå ikke ferdigstilt.


I 2022 gjorde vi følgende trinn:

Vi har økt bruken av materialer med lavere klimapåvirkning og økt  bruken av resirkulerte materialer i våre møbler.

Vi har endret produksjonsland for størstedelen av våre møbler. Disse produseres nå i Europa.

Vi holder på å innarbeide statistikker over andel av produktene vi  omsetter som lages av resirkulerte materialer.


Dyrevelferd

HC er opptatt av dyrevelferd og setter strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel på hvordan vi kan og bør bidra til bedre dyrevelferd.

HC tar avstand fra mulesing av sau og i henhold til våre etiske retningslinjer er mulesing forbudt. Våre ullputer, ullpledd og saueskinn kommer ikke fra Merino-sauen som mulesing hovedsakelig blir benyttet på. Våre leverandører av nye ullprodukterer pliktet til å bedrive god og trygg dyrevelferd.


Våre pelspledd ikke er ekte, de er laget av polyester/acrylic.

Våre kroppspleie produkter er ikke testet på dyr. Dyretesting tar HC sterk avstand fra

Dun og fjær som benyttes i våre dunputer er biprodukt fra matproduksjon.  Vår leverandør produserer all dun i Norge, og deres dun og fjær benyttet i våre produkter stammer ikke fra levende dyr.

Palmeolje

Bruk av palmeolje medfører økt nedhugging av regnskogen, og truer dyremangfoldet i disse områdene.


Hvordan måler vi forbedringene og resultatene av vårt arbeide?

Vi har planlagt en rekke KPI’er for å kunne mer effektivt og detaljert måle utviklingen på viktige områder vi prioriterer.


Antall nye leverandøravtaler inngått av totalt antall produsenter


Antall og utvikling i registrerte negative avvik og antall gjennomførte forbedringer av avvik, vi har bidratt til hos våre produsenter


Andelen av resirkulert emballasje.


Andel av resirkulert trevirke i våre møbler.


Andel av resirkulert ull i våre ullprodukter.


Utvikling i mengde emballasje pr omsatt krone.


Utvikling i antall år vi har samarbeidet med våre leverandører.


Andelen salg av varer produsert i resirkulert materiale målt av totalt salg.


Andel resirkulert «Responsable Down Standard (RDS) av totalt bruk av dun


Våre mål er at alle måleparametre skal være på plass og oppfølging igangsatt i løpet av 2024 og målingene skal vise at utviklingen går i riktig retning i alle KPI’ene.


Hvordan sørger vi for, eller samarbeider vi med andre om, å utbedre påviste negative forhold?

Når vi direkte eller indirekte forårsaker skade for mennesker, dyr eller miljø så plikter vi å sørge for eller samarbeide med noen som kan bidra til at skaden blir rettet opp eller forbedret. Dette fremgår av vår «Code of Conduct»

Finner vi avvik fra våre krav under en inspeksjon tar vi opp saken med vår leverandør. De lager så en handlingsplan hvor alle forhold som er avdekket må inngå og utbedret innen en angitt tid.

Våre agenter vil følge opp forholdene og rapportere fremdrift.

Vi diskuterer også langsiktige tiltak for å forbedre miljøpåvirkning og muligheter for forbedret sirkularitet med våre viktigste leverandører.


Hvordan kommuniserer vi vårt arbeide med å påvise, måle og forbedre vår påvirkning på lønns og arbeidsforhold, miljø og klima, og vårt arbeide med sporbarhet og dyrevelferd?

Åpenhetsloven pålegger alle større selskaper å oppgi hvordan de arbeider med menneskerettigheter og lønns og arbeidsforhold i egen bedrift og hos sine forretningsforbindelser.


Vårt arbeide med dette og vårt arbeide med å skape en bærekraftig forretningsmodell er tilgjengelig på våre nettsider.


Informasjonen blir oppdatert hvert år etter hvert som arbeidet skrider frem.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage